Privacy statement Jaarbeurs Live App

Algemeen
Jaarbeurs B.V. (“Jaarbeurs”)  is een internationale beurs- en congresorganisatie. Wij organiseren en bieden ruimte aan grootschalige publieks- en vakbeurzen, evenementen, zakelijke bijeenkomsten en congressen. Daarnaast biedt Jaarbeurs diverse online media- en communicatie diensten. Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens Jaarbeurs van u verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
 
Jaarbeurs is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn:          

Jaarbeurs B.V.
PO Box 8500
3503 RM Utrecht

Bezoekers:
info@jaarbeurs.nl
+31(0)30 295 5911

Deelnemers/organisatoren:
service@jaarbeurs.nl
+31(0) 30 295 2999

Omgang met uw persoonsgegevens
Jaarbeurs vindt uw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Jaarbeurs zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden. Jaarbeurs legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. 

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is bedoelt om gebruikers van de Jaarbeurs Live App ("de App") te informeren over de omgang met hun persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens via deze App en door of uit naam van Jaarbeurs en haar Europese gelieerde ondernemingen.

Indeling privacy statement
In dit privacy statement geven we aan welke persoonsgegevens wij van u kunnen verwerken wanneer u de App gebruikt. Welke persoonsgegevens dat zijn is afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt in de App. Zo zullen wij andere persoonsgegevens verwerken wanneer u de App gebruikt als gast, als geregistreerd gebruiker dan wanneer u gebruikt maakt van navigeren of deelneemt aan een chatsessie.  

Om u zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de diverse verwerkingen van persoonsgegevens voor de specifieke diensten van de App. Verderop in dit statement kunt u lezen welke persoonsgegevens Jaarbeurs verwerkt voor de volgende specifieke dienst of verwerking en waarom:

 • Toegang tot de  App
 • Registratie als gebruiker
 • Navigatie
 • E-ticket

Grondslag voor verwerking
Jaarbeurs gebruikt de in dit statement genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van een overeenkomst, hier gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor heeft of op basis van uw toestemming. Tevens kan Jaarbeurs een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Als Jaarbeurs persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Jaarbeurs deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming mag u altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

Persoonsgegevens kunnen vrijwillig zijn verstrekt door u of, in het geval van gebruikersdata, automatisch zijn verzameld wanneer u de App gebruikt. Tenzij anders vermeld, zijn alle persoonsgegevens die door de App worden gevraagd nodig. Wanneer de persoonsgegevens niet worden verstrekt kan het voor de App onmogelijk worden om haar diensten beschikbaar te stellen. In het geval dat de App specifiek vermeldt dat de persoonsgegevens niet nodig zijn, bent u vrij om deze persoonsgegevens niet te verstrekken, zonder dat dit consequenties heeft voor de beschikbaarheid en het functioneren van de diensten in de App. 

Derden
In het kader van de uitvoering van haar diensten kan Jaarbeurs uw persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen. Denk aan de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en/of de totstandkoming van de diensten van de App. Daarnaast maakt Jaarbeurs gebruik van diverse adviseurs die toegang zouden kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens, zoals organisatieadviseurs of advocaten.

Daarnaast  kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie of de gemeente gegevens bij ons opvragen bijvoorbeeld in het kader van fraude, veiligheid of opsporing.  

U bent zelf verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u van een ander persoon heeft verzameld, gepubliceerd or gedeeld via deze App en kan bevestigen dat u deze gegevens met de toestemming van deze persoon aan Jaarbeurs verstrekt. 

Doorgifte buiten de EU
In beginsel worden uw persoonsgegevens binnen de EU verwerkt en opgeslagen. Het is mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens door derden buiten de EU worden verwerkt en/of opgeslagen op grond van het gebruik van hun diensten, zoals social media platforms. De verwerking van uw persoonsgegevens door deze diensten zal alleen gebeuren met uw uitdrukkelijke toestemming. Voor meer informatie over deze diensten en de doorgifte van gegevens kunt u het privacy beleid van deze derde partijen  n   raadplegen.

Bewaartermijnen
Jaarbeurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in dit statement genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Indien er specifieke bewaartermijnen zijn bepaald, is dit vermeld bij de gedetailleerde informatie over de betreffende dienst van de App. 

Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Jaarbeurs zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Apparaat toestemmingen voor toegang tot persoonlijke gegevens
Afhankelijk van uw specifieke apparaat, kan de App bepaalde toestemmingen vragen die het mogelijk maken om toegang te krijgen tot de (persoons)gegevens van uw apparaat zoals hieronder beschreven.

Standaard moeten deze toestemmingen door u worden verleend voordat toegang tot de betreffende (persoons)gegevens kan worden verkregen. Zodra de toestemming is verleend, kan deze te allen tijde door u worden ingetrokken. Om deze toestemmingen in te trekken, kunt u de instellingen van uw apparaat raadplegen of contact opnemen met Jaarbeurs.

De exacte procedure voor het regelen van App-toestemmingen kan afhankelijk zijn van uw apparaat en software. Wij wijzen u erop dat het intrekken van dergelijke toestemmingen van invloed kan zijn op de juiste werking van de App. Indien u één van de hieronder genoemde toestemmingen verleent, kunnen de betreffende persoonsgegevens door de App worden verwerkt (d.w.z. geopend, gewijzigd of verwijderd).

Toestemming voor geschatte locatie (doorlopend)
Wordt gebruikt voor toegang tot de geschatte locatie van uw apparaat. De App verzamelt, gebruikt en deelt uw locatiegegevens om locatie-gebaseerde diensten te kunnen leveren.

Bluetooth delen toestemming
Wordt gebruikt voor toegang tot Bluetooth-gerelateerde functies zoals scannen naar apparaten, verbinding maken met apparaten, en toestaan van gegevensoverdracht tussen apparaten.

Leeftijdsgrens
De App is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 16 jaar, tenzij specifiek vermeld door de organisator van de beurs of het evenement. Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je de App gebruiken nadat je ouders of voogden de voorwaarden in de App hebben erkend en daarmee hebben ingestemd.

Beveiliging
Jaarbeurs heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang. 

Uw rechten, vragen en verzoeken 

Uw rechten: op grond van de privacyregelgeving heeft u een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

Inzage: u heeft het recht om te vragen of Jaarbeurs persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, het recht op inzage in uw persoonsgegevens; 
 
Rectificatie: u heeft het recht om Jaarbeurs te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn; 
 
Wissen: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (‘recht op vergetelheid’);
 
Beperken: u kunt een verzoek doen om de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Jaarbeurs te laten beperken, bijvoorbeeld als u meent dat Jaarbeurs uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of de verwerkte gegevens mogelijk onjuist zijn; 
 
Bezwaar: u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; 
 
Dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen tot overdracht van uw digitale persoonsgegevens als de persoonsgegevens zijn verstrekt op basis van uw toestemming of een overeenkomst met Jaarbeurs.

Wilt u uw rechten uitoefenen of heeft u vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Jaarbeurs? Stuur dan een bericht naar:
 
Jaarbeurs B.V.
Legal department
PO Box 8500
3503 RM Utrecht
 
of een e-mail aan: privacy@jaarbeurs.nl  
 
Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Wij zullen u in beginsel uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom. Wanneer u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan zullen wij dit verzoek altijd respecteren. 

Meer informatie over uw privacyrechten kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Jaarbeurs, dan proberen wij hier graag samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement
Jaarbeurs kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze websites gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 21 oktober 2021

Jaarbeurs Live App
As bezoeker van beurzen en evenementen bij Jaarbeurs bieden wij extra diensten aan via de App. Als gebruiker van de App verstrekt u zelf persoonsgegevens aan Jaarbeurs of verwerkt Jaarbeurs uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u navigeert door de hal, uw e-ticket toevoegt of via de chat contact heeft met een exposant. Wanneer u de App installeert, krijgt u ook toegang tot specifieke informatie over de beurs of het evenement en de locatie voor uw bezoek aan Jaarbeurs. U heeft de keuze om de App als gast of als geregistreerde gebruiker te gebruiken. Voor bepaalde diensten is het nodig uzelf als gebruiker te registeren. 

Persoonsgegevens en doelen van verwerking

Toegang tot de App
Jaarbeurs verwerkt de volgende persoonsgegevens, zelf of via een derde partij, voor de uitvoer van de overeenkomst om u toegang tot de app te geven:

 • telefooninstellingen
 • opt-in (toestemming) informatie 
 • notificatieinstellingen

Jaarbeurs verwerkt ook de volgende persoonsgegevens, zelf of via een derde partij, voor ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren:

 • klikgedrag
 • gebruikersdata (zoals tijdstempels, taal, app updates, etc.)
 • statistische data (zoals apparaatinformatie, netwerk type, starts, besturingssystemen, etc.)

Registratie als gebruiker
U kunt zich registeren als gebruiker door het registratieformulier van de App in te vullen met uw persoonsgegevens. Jaarbeurs verwerkt deze persoonsgegevens, zelf of via een derde partij, voor de uitvoer van de overeenkomst van uw registratie en authenticatie:

 • naam 
 • e-mailadres
 • gebruikers-ID
 • wachtwoord
 • social media token (bij inloggen met social media)
 • profielfoto (optioneel)

Uw gebruikersaccount, inclusief de persoonlijke gegevens, blijft voor uw beschikbaar na afloop van de beurs of het evenement, tenzij u een verzoek doet om deze te laten verwijderen of u al een langere tijd niet actief bent.   

Navigatie
Om u de mogelijkheid te bieden om binnen de hal(len) van de beurs of het evenement te navigeren (inclusief het ontvangen van notificaties en informatie over drukte), verwerkt Jaarbeurs, zelf of via een derde partij, op basis van uw expliciete toestemming de volgende persoonsgegevens,:

 • Apparaatsensor en radiogegevens: radio-informatie zoals BLE- en WIFI-signalen, GPS-signalen, maar ook IMU sensor data, worden verwerkt om te bepalen of u zich binnen bevindt en om uw exacte locatie te berekenen.
 • Locatie-informatie: locatie-informatie zoals coördinaten (lengte- en breedtegraad), verdiepingsnummer, koers, en de bijbehorende tijdstempels, van het apparaat worden verwerkt om de dichtheidsniveaus van de menigte te berekenen en u te voorzien van indoor-navigatie.

Het verzamelen van bovenstaande (persoons)gegevens gebeurt zowel wanneer de App op de voorgrond staat als wanneer hij op de achtergrond staat en in een pseudonieme vorm. Dit maakt het mogelijk onderscheid te maken tussen verschillende personen en locaties. De pseudonieme gegevens worden na 4 dagen (96 uur) gewist. Daarna worden alle gegevens gewist of geanonimiseerd, zodat deze niet meer persoonlijk identificeerbaar zijn.

Jaarbeurs verwerkt ook de volgende (persoons)gegevens, zelf of via derden, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om deze dienst te onderhouden en te ontwikkelen:

 • Willekeurige gebruikers-ID: wij genereren een willekeurige gebruikers-ID wanneer u de App voor het eerst installeert. Deze identificatiecode wordt gebruikt om de gegevens van hetzelfde apparaat aan elkaar te koppelen (d.w.z. om pseudonieme gegevens te creëren), wat nodig is om deze dienst technisch te kunnen leveren, en om te voldoen aan verzoeken om inlichtingen en vereisten van regelgevende instanties.
 • Andere informatie van uw apparaat: informatie zoals de versie van het besturingssysteem, het batterijniveau, de status van de netwerkverbinding en de taalvoorkeur worden verzameld om het gebruik van de dienst te controleren.
 • Loggegevens: uw gebruik van de diensten kan serverlogboeken, crashrapporten en auditlogboeken genereren. Deze worden verzameld om de technische functionaliteit en veiligheid van de diensten te garanderen, de diensten te controleren en te analyseren, en fraude en ander misbruik te voorkomen en te onderzoeken.

Voor de druktemeting gebruiken we alleen anonieme data. Om onze diensten te verbeteren gebruiken we ook alleen anonieme locatiedata voor het analyseren van het gedrag van bezoekers, zoals het aantal bezoekers dat een stand heeft gepasseerd, de drukste paden en momenten.  

Alle gegevens worden opgeslagen voor een periode van maximaal 4 dagen (96 uur) nadat ze zijn verzameld of kunnen op uw verzoek eerder worden verwijderd. Alle gegevens die op basis van uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt, met inbegrip van niet-geaggregeerde locatiegegevens, worden gewist. De gegevens die op grond van ons gerechtvaardigd belang worden verwerkt, zoals loggegevens en informatie over het model van uw apparaat, worden ofwel geanonimiseerd ofwel gewist. Niet-persoonlijke, anonieme gegevens, zoals de geaggregeerde gegevens over de dichtheid van de menigte en de geanonimiseerde loggegevens, worden voor onbepaalde tijd bewaard.

E-ticket
U heeft de mogelijkheid om uw e-ticket in de App te laden. Wanneer u gebruik maakt van deze dienst verwerkt Jaarbeurs, zelf of via een derde partij, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang de volgende persoonsgegevens:  

 • e-mailadres (welke is gebruikt voor de aanschaf van uw e-ticket)
 • bestelnummer
 • QR-code

Deze persoonsgegevens worden verwijderd na afloop van de beurs of het evenement.