Disclaimer

1. Garanties
Hoewel wij constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

2. Links naar derden
Deze website kan verwijzingen of links bevatten naar websites van derden waarover Jaarbeurs B.V. geen controle of zeggenschap over heeft. Jaarbeurs B.V. is niet verantwoordelijk en sluit daarmee alle aansprakelijkheid uit voor de inhoud van deze websites van derden of voor links in die websites. Deze website kan ook producten/diensten van derden bevatten. Alle informatie met betrekking tot producten/diensten van derden wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Jaarbeurs B.V. is niet verantwoordelijk en sluit daarmee alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (informatie van) producten/diensten van derden die door middel van deze website zijn verkregen.

3. Intellectuele eigendomsrechten
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Jaarbeurs B.V. (ook niet via een eigen netwerk). Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jaarbeurs of de betreffende derde. Uitzondering hierop is ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het framen van deze website is niet toegestaan. 

4. Aansprakelijkheid
Jaarbeurs B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. 

5. Responsible Disclosure
Jaarbeurs B.V. wil alle juridische entiteiten behorende tot de Stichting Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs statutair gevestigd in Nederland ook online zo goed mogelijk beschermen. Mocht je toch een zwakke plek hebben ontdekt in onze IT-systemen dan horen wij dit graag van je via een Responsible Disclosure melding. Hierdoor help je ons om onze digitale omgeving veiliger te maken. Wij waarderen je hulp!
 
Jaarbeurs B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30149551.