Masterplan Nieuwe Jaarbeurs -
Meer informatie

Verklaring datalek Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo

For English statement, see below


Utrecht, 11 oktober 2019

Vanwege een datalek bij een leverancier van een webapplicatie voor het event Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo (hierna te noemen ‘het Event’) van Jaarbeurs, zijn zakelijke e-mail adressen en telefoonnummers met een bepaalde handeling helaas toegankelijk geweest voor ingelogde gebruikers. Jaarbeurs heeft na ontvangst van de melding door een derde partij binnen drie uur het datalek gedicht. Ook hebben wij een melding van het datalek gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en alle betrokkenen op de hoogte gebracht van dit incident en de mogelijke gevolgen hiervan. De betreffende brief kunt u hier inzien. Wij treffen verder alle benodigde maatregelen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.

Tijdens het Event organiseert Jaarbeurs een plenaire sessie in het Computable café, om met de bezoekers het gesprek aan te gaan over hoe een dergelijk lek kan ontstaan en belangrijker nog, voorkomen kan worden. Vanzelfsprekend hadden wij daarbij liever niet een voorbeeld uit eigen praktijk gehad, maar het laat zien dat het iedereen kan overkomen. 
 
Waar kunt u terecht bij vragen?
Bij eventuele vragen kunt u terecht bij onze Privacy Officer, Eva Corton, via het e-mail adres: privacy@jaarbeurs.nl
 

Utrecht, 11 October 2019

As a result of a data breach at a supplier of a web application for the event Infosecurity.nl, Data & Cloud Expo (hereinafter referred to as 'the Event') of Jaarbeurs, business email addresses and telephone numbers have unfortunately been accessible for logged in users performing a specific action.After receiving the report from a third party, Jaarbeurs closed the data breach within three hours. We have also reported the data breach to the Dutch Data Protection Authority and informed all parties involved of this incident and its possible consequences. The relevant letter can be accessed here. We are also taking all necessary measures to prevent such incidents in the future. 

During the Event, Jaarbeurs will also organise a plenary session in the Computable café to discuss with visitors how such a breach can occur and, most importantly, be prevented. It goes without saying that we would have preferred not to have to showcase an example from our own practice, but it goes to show that this can happen to anyone. 
 
To whom can you address any questions?
If you have questions, please contact our Privacy Officer, Eva Corton, via the email address: privacy@jaarbeurs.nl